NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

Geschiedenis

Ontstaan

In 1738 vierden de Dalscholieren, de kloosterorde die de zorg voor de Hanswijkparochie op zich hadden genomen, hun 450 jarige aanwezigheid in Mechelen. Dit viel samen met 750 jaar Mariaverering in Hanswijk (988 – 1738). Deze dubbele verjaardag wilde men op een gepaste wijze vieren met de eerste Hanswijkjubelfeesten.

Dit jubileum had op de eerste plaats een godsdienstige betekenis en het centrum van deze viering lag dan ook bij de liturgische vieringen in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Ook buiten de kerk werd er gevierd met de jubelprocessie en de eerste Hanswijkcavalcade. Een cavalcade of “Ry-bende’ is een ruiterstoet, een optocht van ruiters en van grootse door paarden getrokken praalwagens.

Het stadsbestuur en heel de Mechelse bevolking sloten zich bij de viering aan. Hiervan getuigden de straatversiering en de inlassing van de Mechelse Ommegang in het feestprogramma. Deze Jubelfeesten kenden zulk een groot succes dat men besloot ze elke 25 jaar te herhalen.

De aloude Mechelse ommegang

Onder “ommegang” verstond men destijds de processie die jaarlijks rond de stadswallen trok met de relikwieën van Sint-Rombout. De eerste had plaats in 1302 als gevolg van een belofte van de Mechelaars ‘toen vijandelijke legers de stad bedreigden', nl. het beleg van Mechelen door hertog Jan II van Brabant. Deze processie, “Peisprocessie” genoemd, werd sindsdien elk jaar op de woensdag na Pasen door de stad ingericht.

Oorspronkelijk was de Peisprocessie een boete- en bidprocessie. Maar na verloop van jaren werden er bijbelse figuren in uitgebeeld en later zelfs personen uit de profane geschiedenis en mythologische figuren. Daarom besliste de Mechelse clerus om de eigenlijke processie en de profane ommegang van elkaar te scheiden met als gevolg dat vanaf het begin van de 18de eeuw de ommegang nog slechts bij speciale gelegenheden zoals cavalcades, blijde inkomsten en bepaalde vieringen uitging.

Door “Ommegang” verstaat men nu dus: de “reuzentrein” met bijhorende volkse figuren. De onderdelen van de ommegang zijn het werk van Mechelse beeldhouwers en ontstonden geleidelijk in de 15de, 16de en eerste helft van de 17de eeuw: de reuzen, het Ros Beiaard, de kemeltjes, het Schip van Oorlog, het Rad van Fortuin en Opsignoorke. Een aantal praalwagens uit 19de eeuwse cavalcades - de Lischbloem, de Peoene, de Slede van de Peoene en de prediking van Rumoldus te Mechelen – gaan de eigenlijke ommegang vooraf en vormen zo de overgang tussen de religieus-historische cavalcade en de folkloristische ommegang.

Godsdienstig karakter

De geschiedenis van de Jubelfeesten leert ons dat elke editie grote verschillen kan vertonen en dat elke cavalcade geen kopie is van de voorgaande. Wat wel duidelijk is, is dat deze Jubelfeesten door de eeuwen heen hun overwegend godsdienstig karakter hebben behouden en dat zowel de Jubelprocessie als de Hanswijkcavalcade de hoofdelementen zijn van deze feesten.

De Jubelprocessie is echter meer een gebedstocht waarin zowel het Mariabeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk als het H. Sacrament worden meegedragen. In de Hanswijkcavalcade komen er naast religieuze ook historische elementen aan te pas.

Evolutie

Met de jaren namen de omlijstende feestelijkheden toe en ook de duur van deze Jubelfeesten nam toe. Daar waar men bij de eerste editie de feestelijkheden verspreidde over veertien dagen, is deze periode geleidelijk aan steeds langer geworden. In 1988 – ter gelegenheid van 1000 jaar Mariaverering in Hanswijk - mag men voor de eerste keer spreken van een Jubeljaar (6/10/1987 – 8/09/1988). Dit was in 2013 bij de twaalfde Hanswijkjubelfeesten niet anders!

EIGENHEID HANSWIJKJUBELFEESTEN 2013: ÉÉN RODE DRAAD: DE ROEPING VAN DE MENS

Het eigene van deze Jubelfeesten ligt in het feit dat eenzelfde rode draad terug te vinden is zowel in het oratorium, de Jubelprocessie als de Hanswijkcavalcade namelijk de roeping van de mens.

Ons leven hier op aarde heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. Maar de mens kan moeilijk aanvaarden dat er na de dood niets meer zou zijn. Want wat is dan de zin van ons bestaan?

De mens heeft een diepgeworteld verlangen naar eeuwig blijven leven en naar geluk. En we voelen allemaal aan dat het échte geluk te maken heeft met liefde, met beminnen en bemind worden, met zich bemind voelen door anderen.

We verlangen dus naar een eindbestemming waar we voor altijd gelukkig zullen leven, waar we voortdurend kunnen beminnen en bemind worden. Het christelijk geloof leert ons dat we dit échte geluk zullen vinden bij God. Want God ís Liefde. En echte liefde wil zich delen aan anderen, zo is God. Daarom heeft Hij de mens geschapen naar "Zijn beeld en Zijn gelijkenis". Ons zoeken naar God is dus eigenlijk ons antwoord op Gods zoeken naar ons, God is altijd eerst.

De diepste roeping van elke mens bestaat dus hierin dat we van bij onze geboorte 'geroepen' worden om op weg te gaan naar onze eindbestemming namelijk een eeuwig leven in volle geluk bij God.

Deze universele boodschap kunnen we ook terug vinden in de slagzin van het logo dat ontworpen werd naar aanleiding van deze Hanswijkjubelfeesten: ja | leven | beleven.

FR

EN

DE